عنوان دوره : مدیریت تدارکات در پروژه های بزرگ Procurement Management In Mega Projects
اهداف دوره : هدف از کارگاه تدارکات پروژه آشنائی شرکت کنندگان با فرآیندهای کلی تدارکات بر اساس دانش روز مدیریت پروژه و بر پایه نگارش پنجم کتاب (Project Management Body Of Knowledge (PMBOK به همراه شناسائی تکنیک ها، ابزار و فعالیت های مربوطه می باشد. هر چند این فرآیندها در طیف گسترده ای از پروژه ها کاربرد دارد اما در این کارگاه تلاش می شود فعالیت های لازم برای تدارکات پروژه های بزرگ (Mega Projects) مانند احداث نیروگاه ها، پالایشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و ... ارائه شود. عنوان های اصلی دوره: در پنج گروه فرآیندی تعریف شده در نگارش پنجم کتاب PMBOK ، حوزه دانشی تدارکات پروژه جمعا شامل چهار فرآیند است.
  1. Plan Procurement Management
  2. Conduct Procurements
  3. Control Procurements
  4. Close Procurements
در این کتاب ضمن تعریف ورودی های هر یک از این فرآیندها، تکنیک ها و ابزارهای مورد استفاده برای انجام فرآیند و نیز برون دادهای آن ها تعریف گردیده است. در کارگاه آموزشی تدارکات در پروژه های بزرگ، افزون بر بررسی این فرآیندها، به روشی ساختارمند شیوه اجرای آن ها ارائه خواهد شد. مخاطبان دوره: این دوره برای مدیران عامل، مدیران پروژه، مدیران تدارکات، مدیران بخش های مختلف و کارشناسان  شرکت های درگیر پروژه اعم از کارفرما، مشاور، پیمانکار و سایر ارکان پروژه مناسب می باشد.
شرح دوره :

مدیریت پروژه های بزرگ بدون شناخت نیازهای آن و برنامه ریزی مناسب برای برآوردن این نیازها در زمان مناسب و با هزینه، کیفیت و کمیت لازم امکان پذیر نیست. در پروژه های بزرگ گاه لازم است این نیازها از منابعی خارج از ساختار رسمی و تیم پروژه تأمین گردد. این کار که با نام تدارکات (Procurement) شناخته می شود شامل یک سری فرآیندهای نظام مند است که باید بر اساس برنامه زمان بندی پروژه، صورت پذیرد.

Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : مبانی مدیریت پروژه
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : 260.000
کارگاه : دارد
مدت دوره : 8 ساعت
حداکثر : 20