عنوان دوره : مدیریت ریسک در پروژه ها (RMP: Risk Management Professional)
اهداف دوره :

برنامه ریزی مدیریت ریسک های پروژه  به پروسه های شناسایی ریسک، سنجش و قضاوت در مورد ریسک ها ، تلاش در جهت کم/ازدیاد اثر تهدیدات/فرصت ها و نظارت و کنترل ریسک ها و گزارش دهی تقسیم شده‌است.

هدف آشنایی شرکت کنند گان با مفاهیم و کاربردهای مدیریت ریسک در  پروژه های مختلف بر  استاندارد مدیریت پروژهPMBOK®، فراگیری روش های برنامه ریزی در راستای شناسایی و اداره کردن تهدیدات و فرصت های پروژه تا احتمال وقوع تهدیدات را به حداقل ممکن و احتمال وقوع فرصت ها را به حداکثر ممکن برسانید
شرح دوره :
 • مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک در پروژه ها
 • تشریح فرایندهای مدیریت ریسک
 • نحوه تخمین احتمال وقوع و تاثیر ریسک
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک
 • شناسایی انواع ریسک ها
 • خروجی های برنامه ریزی مدیریت ریسک
 • شناسایی و طبقه بندی ریسک
 • ساختار شکست ریسکRBS
 • شناسایی تهدیدها و فرصت ها
 • ارزیابی کمی و کیفی ریسک
 • انواع روشهای ارزیابی کمی و کیفی ریسک
 • برنامه ریزی پاسخ گویی به ریسک
 • پایش و کنترل و بازنگری ریسک
 • کاربردهای مدیریت ریسک در پروژه ها
 • معرفی نرم افزارهای مدیریت ریسک
Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : ندارد
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : با هماهنگی
کارگاه : ندارد
مدت دوره : 2 روز
حداکثر : 18 نفر