عنوان دوره : کارگاه بررسی اصول ساختار شکست کار WBS: Work Breakdown Structure
اهداف دوره : WBS ابزاری برای مشخص‌کردن و طبقه‌بندی کردن اجزای کاری می‌باشد بصورتی که کمک به سامان‌دادن و مشخص‌کردن محدوده و محتوای پروژه می‌کند. ساختار شکست کار را می‌توان یک ساختار شبکه‌ای یا درختی به صورت گرافیکی برای نشان دادن کل محدوده و محتوای پروژه و به عبارتی «نمای گرافیکی تمامی کارهایی که باید در پروژه انجام شود» تا پروژه به اهداف خود برسد، تعریف نمود. تدوین ساختار شکست کار به عنوان یک نظام کاری، برای اطمینان از مشارکت‌کنندگان در اجرای پروژه، اعم از کارفرما، پیمان کاران و فروشندگان است که همگی بدانند چه عملیاتی برای تکمیل پروژه مورد نیاز است. استفاده از ساختار شکست کار به عنوان یک شالوده اطلاعاتی، برقراری ارتباط صحیح درباره پروژه را برای گروههای کاری و سازمانهای حکومتی ناظر بر پروژه و ... ، از طریق کاربرد یک مبنای مشترک، تسهیل می‌کند. هدف از این دوره آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم استاندارد تعریف ساختار شکست کار (WBS)، کاربرد و حصول اطمینان از صحت آن براساس استاندارد راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه PMBOK®: Project Management Body of Knowledge و همچنین با استفاده از استاندارد (Practice Standard WBS (Second Ed منتشر شده توسط PMI®: Project Management Institute به صورت کاملا کاربردی و عملی در پروؤه ها می باشد.
شرح دوره :

• تعاریف و مفاهیم اصلی مطابق استاندارد
• کاربرد ساختار شکست کار و اهمیت آن
• الزامات ساختار شکست کار
• داده‌های اولیه مورد نیاز برای تهیه WBS
• مراحل تدوین ساختار شکست کار مطابق استاندارد
• حصول اطمینان از صحت و کیفیت WBS
• تهیه چک لیست ساختار شکست کار برای سازمان
• تهیه الگویی مناسب جهت استفاده در سازمان

Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : ندارد
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : با هماهنگی
کارگاه : دارد
مدت دوره : 2 روز
حداکثر : 18 نفر