عنوان دوره : کارگاه کاربردی نرم افزار کامفار Comfar
اهداف دوره : نرم افزار کامفار ابزاری برای ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری است که توسط آن میتوان شاخص های مالی پروژه ها را محاسبه و تحلیل نمود و تاثیر تغییرات هر یک از پارامترهای ورودی سیستم را بر فرآیند مالی طرح بررسی و در نهایت درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه، تصمیم گیری نمود. هدف از برگزاری این دوره، ایجاد تسلط در کارشناسان سازمان در خصوص اجرای صحیح سیستم ارزیابی پروژه ها میباشد، به نحویکه کارشناسان سازمان در حوزه توسعه سرمایه گذاری، بتوانند روند تحلیل طرحهای مورد بررسی را به صورت کامل اجرا و در نهایت فضای مناسب برای تصمیم گیری درخصوص ارزیابی و یا اولویت بندی پروژه ها را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهند.
شرح دوره :

1. تشریح ساختار فرآیند امکانسنجی پروژه های صنعتی و معرفی نرم افزار کامفار
1.1. مفاهیم و الگوها
1.2. مدل جامع امکانسنجی پروژهها (Feasibility Study)
1.3. اهداف، خروجی ها و ارتباطات فصل های مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی
1.4. معرفی کلی قابلیت های نرم افزار کامفار و جایگاه آن در فرآیند ارزیابی پروژه ها

2. نرم افزارکامفار (COMFAR Expert)
2.1. فاز ورود اطلاعات
2.1.1. شناسنامه پروژه
2.1.1.1. پروژه های ایجادی و طرح های توسعه (Expansion/Rehabilitation)
2.1.1.2. پروژه های مشارکتی و طرح های توسعه پاک (CDM)
2.1.2. برنامه زمانبندی کلان پروژه (تعیین فازهای ساخت و تولید)
2.1.3. محصولات (کالاها و خدمات) و ظرفیت اسمی آنها
2.1.4. واحدهای پولی، نرخ تسعیر ارز
2.1.5. مفاهیم ارزش زمانی پول، نرخ تنزیل، نرخ تورم، خالص ارزش فعلی، نرخ بازگشت سرمایه
2.1.5.1. تعریف تورم (Inflation) و ارزش زمانی پول (Time Value of Money)
2.1.5.2. تشریح مفهومی نرخ تنزیل(Discounting Rate) و نحوه محاسبه آن
2.1.5.3. محاسبه خالص ارزش فعلی کل سرمایه گذاری (NPV) و ارتباط آن با نرخ بازگشت داخلی سرمایه (IRR)
2.1.5.4. هزینه فرصت و میانگین هزینه تامین سرمایه (WACC)
2.1.5.5. محاسبه نرخ تنزیل برای دوره های مالی متفاوت
2.1.6. هزینه های سرمایه گذاری ثابت، هزینه های قبل از بهره برداری، دارایی های ثابت و استهلاک
2.1.6.1. زمین، محوطه سازی ساختمان ها و فضاها
2.1.6.2. ماشین آلات، تجهیزات و ابزارها
2.1.6.3. تاسیسات، سیستم های حفاظتی، ماشین آلات حمل و نقل، تجهیزات اداری
2.1.6.4. هزینه های قبل از بهره برداری و هزینه های پیش بینی نشده
2.1.7. هزینه های تولید
2.1.7.1. ساختار هزینه های مستقیم و غیرمستقیم و هزینه های ثابت و متغیر در تولید
2.1.7.2. مواد اولیه، انرژی، یوتیلیتی
2.1.7.3. نگهداری تعمیرات، قطعات یدکی
2.1.7.4. ساختار تقسیم بندی نیروهای انسانی
2.1.7.5. هزینه های اداری، سربار کارخانه
2.1.7.6. بازاریابی و فروش
2.1.8. برنامة فروش محصولات پروژه
2.1.8.1. نحوه تعیین قیمت فروش بر اساس استراتژی شرکت و ارتباط آن با بازار هدف
2.1.9. سرمایه در گردش، روزهای پوشش و ضریب گردش
2.1.9.1. ساختار محاسبه سرمایه در گردش
2.1.9.2. حسابهای دریافتنی و پرداختنی
2.1.10. منابع تامین مالی پروژه و تنظیم آن بر اساس جدول Cash Flow
2.1.10.1. انواع منابع تامین مالی پروژه ها
2.1.10.2. شرایط انواع وام ها
2.1.11. مالیات، انواع مکانیزم های حمایتی در قوانین مالیاتی

2.2. فاز نتایج
2.2.1. جداول اطلاعات ورودی (هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های تولید، برنامه تولید و فروش، منابع تامین مالی)
2.2.2. جداول تحلیلی نتایج تجاری
2.2.2.1. جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی
2.2.2.2. جریانات نقدی تنزیل شده
2.2.2.3. صورتحساب سود و زیان و ترازنامه
2.2.2.4. نقطه سربه سر (تحلیل رویکردهای متفاوت)
2.2.2.5. محاسبه قیمت تمام شده محصول در پروژه های چند محصولی
2.2.2.6. دوره بازگشت سرمایه (ساده و پویا)

2.3. تحلیل حساسیت نتایج پروژه
2.3.1.1. بررسی تاثیر تغییرات همزمان پارامترهای ورودی بر نرخ بازگشت سرمایه
2.3.1.2. بررسی تاثیرتغییرات همزمان پارامترهای ورودی بر خالص ارزش فعلی کل سرمایه گذاری

Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : ندارد - کامپیوتر شخصی
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : با هماهنگی
کارگاه : دارد
مدت دوره : 2 روز
حداکثر : 18 نفر