عنوان دوره : کارگاه کاربردی نرم افزار مایکروسافت پراجکت (Microsoft Project 2013 (MSP
اهداف دوره :
شرح دوره :

•آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت پروژه

•آشنایی با نمودار گانت(Gantt Chart)،نحوه ورود اطلاعات  فعالیتها و جزئیات آن¬ها به نرم افزار

•روشهاي استاندارد  تهيه ساختار شکست کار (  WBS) ، کد بندی ورود اطلاعات بسته های کاری در نرم افزار

•تعریف مشخصات فعالیت‌ها  و شناسایی انواع فعالیت ها  Task types

•انواع روابط وابستگي و کاربرد آن¬ها (تعریف پیشنیازی‌ها  FF, SF, SS, FS)

•تعریف محدودیت‌های زمانی برای فعالیت‌ها

•انواع شبکه و نمای Network و تنظیمات آن

•نحوه تخمین زمان فعاليتها و محاسبه زمان کل پروژه

•تعریف تقویم پروژه، تقویم¬های خاص و نحوه تخصیص تقویم به  فعالیت ها

•نمایش مسیر بحرانی و روشهای استاندارد جهت کوتاه کردن زمان پروژه

•انواع منابع و تعریف آن¬ها در نمای  Resource Sheet و جزئیات آنها

•تخصیص منابع  Assign resources

•نحوه استفاده و تحلیل نمای Resource Graph جهت برنامه ريزي تخصيص منابع

•برنامه ريزي تخصيص منابع محدود

•برطرف کردن تخصیصهای مازاد  Resource Smoothing & Resource Leveling

•تخصیص منابع در چندین پروژه  (Resource Pool)

•آشنایی با سایر نماها  Task Usage، Resource Usage و…

•تهیه نمودارها و گزارشات متنوع همچنین اصول تنظیمات گزینه Options.

•اعمال محدودیتهای زمانی

•نحوه وارد کردن فعالیتهای دوره ایRecurring task

•تقویم های منابع

•نحوه محاسبه هزینه فعالیت ها

•مفهوم خط مبنای پروژه (Baseline)، روش Save کردن Baseline ها و نحوه وارد کردن و مقایسه مقادیر Actual ها با Baseline ها

•منحنی S-curve و رسم دیاگرام جریان نقدی در Excel

•به‌روز رسانی برنامه اجرایی پروژه با توجه به واقعیت‌های اجرایی پروژه

•تحلیل تاخیرات و عقب‌ماندگی‌های فعالیت‌های پروژه

•استفاده از تکنیک Earned Value برای پیگیری پیشرفت و تحلیل وضعیت پروژه

•روشهای وزن دهی به فعالیتها

•تهیه گزارشات پیشرفت و نحوه ارسال اطلاعات گزارش پیشرفت به Excel

Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : ندارد
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : 490.000
کارگاه : دارد
مدت دوره : 24 ساعت
حداکثر : 18 نفر