عنوان دوره : گزارش نویسی در پروژه ها REPORTING IN PROJECTS
اهداف دوره : مدیریت پروژه های بزرگ بدون شناخت از وضعیت زمانی پروژه و الزام ها و نیازهای آن و برنامه ریزی مناسب برای برآوردن این نیازها در زمان مناسب و با هزینه، کیفیت و کمیت لازم امکان پذیر نیست. در پروژه های بزرگ این شناخت با ارائه گزارش های مختلف به دست می آید. بر اساس گزارش ها و با بررسی برنامه زمان بندی، منابع و ... مدیر پروژه می تواند با تعریف یک سری فرآیندهای نظام مند نسبت به انجام درست پروژه به ذینفعان و سایر ارکان پروژه اطمینان دهد. هدف از کارگاه گزارش نویسی در پروژه آشنائی شرکت کنندگان با روش های مختلف گزارش نویسی بر اساس دانش روز مدیریت پروژه به همراه شناسائی تکنیک ها، ابزار و فعالیت های مربوطه می باشد. هر چند این روش ها در طیف گسترده ای از پروژه ها کاربرد دارد اما در این کارگاه تلاش می شود الگوهایی برای ارائه گزارش از سوی پیمانکار در پروژه ها بررسی شود.
شرح دوره :

در هیچ یک از بخش های نگارش پنجم کتاب PMBOK، به طور مشخص به نحوه گزارش نویسی اشاره ای نشده است. بنابراین، بسته به نوع پروژه، اندازه آن، مدت زمان اجرا، ذینفعان پروژه و بسیاری دیگر از این دست پارامترها، در هر پروژه ای نحوه گزارش دهی تعریف خواهد شد. در این کارگاه موارد زیر بررسی می شود:

  1. Reporting in PMBOK
  2. Report Types and contents
  3. Reporting Procedure
  4. PMIS and Report System

مخاطبان دوره:

این دوره برای مدیران عامل، مدیران پروژه، مدیران برنامه ریزی و کنترل پروژه و کارشناسان شرکت های درگیر پروژه اعم از کارفرما، مشاور، پیمانکار و سایر ارکان پروژه مناسب می باشد.

Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : مبانی مدیریت پروژه
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : 260.000
کارگاه :
مدت دوره : 8 ساعت
حداکثر : 20