امیرحسین ماهر کیا

نظر و توصیه شخصی :
Thanks to your valuable concentration and efforts during last months , I passed the PMP exam successfully. Especial thanks to Mr. Moeini for preparing me for the exam and his patient during the process , to Mr. Shaghagi for encouraging me to study to get PMP Certificate and to Mr.Golparian that in one session I learned a lot from him

رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک
تاریخ اخذ مدرک : 1398/03/31
(شماره ®PMP ):1767568

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.