حسین حاجی زاده

نظر و توصیه شخصی :
مدرک PSMI آقای حسین حاجی زاده

رشته تحصیلی :
تاریخ اخذ مدرک : 1399/04/02

آقای حسین حاجی زاده از دانش آموختگان PMPiran که PSMI شدند