شروین مشایخ

نظر و توصیه شخصی :
عکس مدرک PSM Iشروین مشایخ

رشته تحصیلی :
تاریخ اخذ مدرک : 1399/01/12

شروین مشایخ موفق به قبولی در آزمون اسکرام مستر حرفه‌ای شدند