شیرین توسلی

نظر و توصیه شخصی :
In the journey of obtaining PMP certificate, working with PMPiran was a great chance for me. It eased my way by utilizing right methodology, providing excellent environment for study, right and on time guidance, motivations, perfect time plan and one of the richest and the best test banks which led me directly to my goal in the shortest possible time. Hereby I want to thank PMPiran for all its supports also pleasure memories and good friends it left me in this journey.

رشته تحصیلی :مهندسی نرم افزار
تاریخ اخذ مدرک : 1390/01/25
(شماره ®PMP ):1404124

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.