مهدی فراهت
1پست ها

مهارت‌های رهبری اساسی برای مدیران پروژه

مهارت های رهبری اساسی میان مدیران پروژه جای خود را باز کرده است - PMPiran

مدیران موفق پروژه مدیرانی هستند که هم مهارت‌های مدیریتی قوی و هم مهارت‌های رهبران مؤثر را تمرین می‌کنند. مهارت‌های رهبری (Leadership skills) همان مهارت‌های مدیریتی (Management skills) نیستند. این مقاله بر