0%

درصد قبولی PMPiran در اولین آزمون

0

تعداد دانش‌آموختگان پذیرفته شده PMPiran

0

تعداددارندگان مدرک PMP در ایران

0

تعداد دارندگان مدرک PMP در دنیا