معینی فر

حمید سلطان‌محمدی PMP

 

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
مدارک اخد شده: PMP
  • متولد 1360
  • کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
  • مهندسی عمران –عمران
  • مدرک PMP از انجمن مدیریت پروژه آمریکا به شماره 2107175