معینی فر

رسول حیدری مهارلویی

 

رشته تحصیلی : دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس (رتبه 4)
  • متولد 1368
  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه زابل
  • کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه زابل