سعید مقدسی PMP,PMI-ACP,PSM I,PSPO I

 

مدارک اخد شده: PMP,PMI-ACP,PSM I ,PSPO I
  • متولد 1355
  • دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی فناوری از دانشگاه تهران
  • کارشناس مهندسی نرم‌افزار دانشگاه فنی و حرفه‌ای–دانشکده شهید شمسی‌پور تهران
  • مدرک Project Management Professional, number: 4116232) PMP)
  • مدرک Agile Certified Practitioner, number: 2236686) PMI-ACP)
  • مدرک Professional Scrum Master:447511) PSM I)
  • مدرک Professional Scrum Product Owner:459314) PSPO I)