شیوا پناه بحق از منتورهای دوره تحلیلگر حرفه‌ای کسب‌وکار

شیوا پناه بحق

 

رشته تحصیلی:دکتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه مسی مسکو
 

  • کارشناسی رشته آمار ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
  •  کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • دکتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه مسی مسکو
  • رئیس هیئت مدیره شرکت آمار پژوه (1377-1381)
  • مدیرگروه آمار و ریاضی دانشگاه علمی کاربردی سلمان (1383-1386)
  • مدیر اجرایی سومین المپیاد نوآوری، خالقیت و اختراعات (1381)
  • هم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت آمار نگر شرق (1382 تا کنون)
  • عضو کمیته مدیریت گروه دانش آموختگان دانشکده علوم ریاضی
    دانشگاه فردوسی (1398 تاکنون)