معینی فر

بابک دیسفانی

 

رشته تحصیلی : دکترای حرفه‌ای کسب و کار
مدارک اخد شده: 
  • دکترای حرفه‌ای کسب و کار
  • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک