مهمترین نکته ای که به نظر اینجانب می توان به عنوان درس آموخته گفت، این است که پس از ممارست و تمرین فراوان و مطالعه انواع کتاب هایی که تست های موضوعی دارند ، قبل از امتحان به توصیه اساتید به دقت گوش فرادهید و حتما یک بار قبل از امتحان ( و ترجیحا بیشتر از 1 بار ) شرایط آزمون را برای خود شبیه سازی کنید. در آخر جا دارد از زحمات مجموعه PMPIRAN مخصوصا آقای مهندس مهدی معین که نقش به سزایی در موفقیت و ایجاد انگیزه در اینجانب را داشتند، تشکر و قدردانی نمایم.

سعید مقدسی

مدیر عامل شرکت کامپیوتر و روش های مکانیزه شرکت کامپیوتر و روش های مکانیزه