هرگزPMP نشوید! دنیای علم، دنیای پر رمز و رازیست. علم مدیریت پروژه، دنیای عارفانه ایست که هر مرید و مراد به هر کجا که گام نهد، نشان از رنگ و بوی صفا خواهد یافت و تزلزل را بر این اریکه همیشه آبادان، راهی نیست. پروژه عشق است. عشق به آفرینش و بالندگی. اگر عاشق پروژه نیستید، هرگز PMP نشوید. PMP شدن کاتالیزور سریعتر رسیدن به معشوق است. پروژه محصولی هنری است. با PMP شدن هنر تولید هنر را تجربه کنید. رجاء واثق داریم، پیشرو مدیریت پیران و پیر طریقت استاد شقاقی، هموار کننده راه بر یلدای جهل و رهگشای ساغر وجودی مشتاقان و مریدان علم عملی مدیریت پروژه میباشند. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است، آریطریق دولت چالاکی است و چستی

علیرضا مختار