سه هفته، هفته ای 7 روز، روزی به طور متوسط 10 ساعت – بدون استراحت و فقط و فقط PMP و بعد امتحان به مدت 4 ساعت و بازهم PMP و بعد یك دقیقه تامل اجباری برای اخذ نتیجه كه سنگینی تحمل فشار زمان از تمام 3 هفته گذشته بیشتر خواهد بود. و در نهایت نتیجه مثبت كه به همراه خود یك خلاء ناگهانی را به همراه خود خواهد داشت. جالب این است كه پس از 4 ماه برنامه ریزی دقیق، پس از امتحان بدون برنامه فقط راه می رویم و این است تاثیر PMP. اجبار در صرف زمان، تمركز كامل بر روی مطالب، آموختن فكر كردن و از همه مهمتر، تحلیل تمامی اتفاقات به صورت بسیار دقیق كه به واقع تمامی این موارد فقط می تواند در PMPiran اتفاق بیافتد.

کیومرث محمود زاده