آقای حمید سلطان محمدی
حمید سلطان محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه لیون فرانسه