تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

تقویم دوره‌های آموزشی - نیمسال اول 1401

تقویم دوره‌های آموزشی نیمسال اول 1401

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP – فشرده
72 ساعتفروردین‌ 1401
یکشنبه و پنجشنبه
21:00 - 17:00
14:00 - 10:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعت فروردین‌ 1401
سه شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعت فروردین‌ 1401
پنجشنبه
18:00 - 14:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتاردیبهشت 1401چهارشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتاردیبهشت 1401چهارشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتخرداد 1401یکشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتخرداد 1401سه شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتتیر 1401شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتتیر 1401سه شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتمرداد 1401دوشنبه
21:30 - 17:30
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتمرداد 1401چهارشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتشهریور 1401شنبه
21:30 - 17:30
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتشهریور 1401دوشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش تحلیل کسب و کار و آمادگی آزمون PBA
44 ساعتاردیبهشت 1401شنبه
21:30 - 17:30
12 نفر
دوره آموزش تحلیل کسب و کار و آمادگی آزمون PBA
44 ساعتتیر 1401سه شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش مدیریت پروژه چابک و آمادگی آزمون ACP
64 ساعتخرداد 1401یکشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آموزش مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP32 ساعتمرداد 1401دوشنبه
21:00 - 18:00
12 نفر
دوره‌ VIP آمادگی آزمون‌های PMI
نامحدودطبق توافق1 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های نکته و تست آمادگی آزمون‌های PMI

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های نکته و تست آمادگی آزمون‌های PMI

980231-Logo-New-NR-V03
عنو ان دورهمدت زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PBA)12 ساعت1400/02/02پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PMP)8 ساعت1400/03/06پنجشنبه و جمعه
17:00 - 9:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PBA)8 ساعت1400/03/27پنجشنبه و جمعه
13:00 - 9:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PMP)8ساعتشهریور 1400پنجشنبه و جمعه
20:00 - 14:00
15 نفر
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

 پکیج‌های منتورینگ

980231-Logo-New-NR-V03

 پکیج های منتورینگ

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان پکیج
توضیحات
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون PMI-PMP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 3000 تست شبیه آزمون ( تست‌های فرمت
قدیم و جدید) 3 سری تست ماک 200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام
فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت‌نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-PBA
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1400 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-ACP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-RMP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-SP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ اختصاصی آمادگی آزمون های PMIبراساس درخواست شمابسته خواهدشد
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های معتبر)

 

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه ها و سازمان های معتبر)

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره ساخت گزارش حرفه ای 40 ساعت
فروردین 1401شنبه و چهارشنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه ای 40 ساعتخرداد 1401شنبه و چهارشنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه ای40 ساعت مرداد 1401 شنبه و چهارشنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی18 ساعت خرداد 1401سه شنبه و چهارشنبه
20:30 - 17:30
15 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعت فروردین 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعت خرداد 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعت تیر 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00

30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعت مرداد 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00

30 نفر
دوره جامع تحلیلگر حرفه ای کسب و کار120 ساعت اردیبهشت 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00

30 نفر
دوره جامع تحلیلگر حرفه ای کسب و کار120 ساعت مرداد 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00

30 نفر
دوره جامع دفتر فنی پروژه-فازتخصصی69 ساعت اردیبهشت 1401یکشنبه و چهارشنبه
21:00 - 18:00
30 نفر
دوره جامع دفتر فنی پروژه-فاز عمومی150 ساعت اردیبهشت 1401یکشنبه-چهارشنبه
21:00 - 18:00
دوره جامع دفتر فنی پروژه-فازتخصصی69 ساعت شهریور 1401یکشنبه و چهارشنبه
21:00 - 18:00
30 نفر
دوره جامع دفتر فنی پروژه-فاز عمومی150 ساعت شهریور 1401یکشنبه و چهارشنبه
21:00 - 18:00
30 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

سایر دوره‌های مدیریت پروژه

980231-Logo-New-NR-V03

سایر دوره‌های مدیریت پروژه

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره آمادگی آزمون PSMI10 ساعتاردیبهشت 1401یکشنبه
20:00 - 17:00
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PSMI10 ساعتتیر 1401سه شنبه
21:30 - 17:30
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PSMI10 ساعتشهریور 1401سه شنبه
21:30 - 17:30
12 نفر
دوره Free Discussion برای مدیران پروژه20 ساعتفروردین 1401دوشنبه
20:00 - 18:00
8 نفر
دوره روش تحقیق پیشرفته در مدیریت پروژه30 ساعتفروردین 1401جمعه
17:00 - 14:00

10 نفر
دوره مدیریت پروژه در عمل از نگاه PMBOK7th48 ساعتتیر 1401یکشنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
کارگاه عملی شبیه سازی مدیریت یک پروژه عمران30 ساعتمرداد 1401شنبه و سه شنبه
21:00 - 18:00
30 نفر
آموزش استاندارد مبانی شایستگی فردی مدیریت پروژه (ICB4) و اخذ گواهینامه سطح D از IPMA24 ساعتمرداد 1401دوشنبه
14:00 - 09:00
12 نفر
دوره پکیج نرم افزار اکسل مقدماتی، پیشرفته و PowerBI - سومین دوره50 ساعتشهریور 1401یکشنبه و سه شنبه
20:30 - 17:30
15 نفر
کارگاه مدیریت قراردادهای پروژه – شاخه عمومی36 ساعتشهریور 1401چهارشنبه
21:00 - 17:00
10 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
دوره مدیریت و کاهش هزینه با استفاده از EVM8 ساعت
اصول و فنون مذاکره برای مدیران8 ساعت
آداب و معاشرت تجاری Business Etiquette8 ساعت
کارگاه گزارش نویسی در پروژه8 ساعت
کارگاه بررسی اصول ساختار شکست کار WBS8 ساعت
مدیریت تدارکات در پروژه ها8 ساعت
آموزش داشبوردسازی Power BI24 ساعت
دوره آموزش نرم‌افزار Comfar 24 ساعت
استاندارد مدیریت پروژه ISO2150024 ساعت
آشنایی با استاندارد PRINCE2-Foundation24 ساعت
دوره مدیریت دانش8 ساعت
آشنایی با سیستم‌های مدیریت اطلاعات PMIS-Sharepoint16 ساعت
شایستگی‌های رفتاری مدیران پروژه12 ساعت
مدیریت قراردادها Claim Management 16 ساعت
آشنایی با الگوهای رفتاری مدل‌های رفتاری دیسک DISC12 ساعت
فهرست بها و صورت وضعیت، آنالیز قیمت و متره کارگاهی
محاسبات تعدیل
16 ساعت
حقوق مهندسی4 ساعت
مستندات و مکاتبات پیمان8 ساعت
اصول مهارت‌های مدیریتی کارگاه (HSEHSEHSE، چارت کارگاهی QC،
انبارداری و بازرسی)
6 ساعت
 • مدت زمان، ظرفیت، زمان‌بندی و استاد دوره‌های آموزشی فوق براساس نیاز سازمان‌ها تعیین می‌گردد.
 • علاوه بر دوره‌های اشاره شده جدول فوق، کلیه دوره‌های آموزشی اشاره شده در تقویم آموزشی قابل برگزاری به‌عنوان دوره درون‌سازمانی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran