تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

تقویم دوره‌های آموزشی - نیمسال دوم 1400

تقویم دوره‌های آموزشی نیمسال دوم 1400

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره آمادگی آزمون PBA44 ساعت مهر 1400چهارشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PBA44 ساعتآذر 1400چهارشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PBA44 ساعتبهمن 1400
یکشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون RMP18 ساعت آبان 1400یکشنبه و سه شنبه
21:30 - 17:30
10 نفر
دوره آمادگی آزمون RMP16 ساعتاسفند 1400چهارشنبه
21:30 - 17:30
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت مهر 1400شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت آبان 1400جمعه
20:00 - 16:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت آبان 1400جمعه
12:00 - 08:00
8 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت آبان 1400دوشنبه
21:00 - 17:00
8 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعتآذر 1400دوشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعتآذر 1400سه شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعتدی 1400شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعتدی 1400چهارشنبه
21:30 - 17:30
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72ساعتبهمن 1400
یک شنبه
20:30 - 17:30
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72ساعتبهمن 1400
دوشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعتاسفند 1400سه شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های نکته و تست آمادگی آزمون‌های PMI

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های نکته و تست آمادگی آزمون‌های PMI

980231-Logo-New-NR-V03
عنو ان دورهمدت زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PBA)12 ساعت1400/02/02پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PMP)8 ساعت1400/03/06پنجشنبه و جمعه
17:00 - 9:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PBA)8 ساعت1400/03/27پنجشنبه و جمعه
13:00 - 9:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PMP)8ساعتشهریور 1400پنجشنبه و جمعه
20:00 - 14:00
15 نفر
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

 پکیج‌های منتورینگ

980231-Logo-New-NR-V03

 پکیج های منتورینگ

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان پکیج
توضیحات
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون PMI-PMP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 3000 تست شبیه آزمون ( تست‌های فرمت
قدیم و جدید) 3 سری تست ماک 200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام
فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت‌نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-PBA
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1400 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-ACP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-RMP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-SP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ اختصاصی آمادگی آزمون های PMIبراساس درخواست شمابسته خواهدشد
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های معتبر)

 

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه ها و سازمان های معتبر)

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره ساخت گزارش حرفه‌ای40 ساعت
آذر 1400شنبه و سه‌شنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه‌ای40 ساعت
بهمن 1400شنبه و سه‌شنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه - عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
180 ساعتآذر 1400پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
13:00 - 9:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه - عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
180 ساعتبهمن 1400پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
13:00 - 9:00
30 نفر
دوره MBA مدیریت پروژه246اسفند 1400پنجشنبه
19:00 - 15:00
15 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

سایر دوره‌های مدیریت پروژه

980231-Logo-New-NR-V03

سایر دوره‌های مدیریت پروژه

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره آشنایی با نرم افزار MSP24 ساعتآبان 1400چهارشنبه
20:00 - 17:00
30 نفر
دوره تحلیل گر حرفه‌ای کسب و کار112 ساعتآبان 1400پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
13:00 - 09:00
15 نفر
دوره آمادگی آزمون PSM I-هفدهمین دوره10 ساعتآبان 1400چهارشنبه و دوشنبه
17:00-20:00
17:00-21:00
12 نفر
تفسیر کامل شرایط عمومی پیمان-نشریه 4311 18 ساعتآبان 1400یکشنبه و چهارشنبه
21:00 - 18:00
15 نفر
دوره تخصصی دفتر فنی پروژه150 ساعتآبان 1400یکشنبه و چهارشنبه
21:00 - 17:00

30 نفر
دوره اصول ارتباطات، فنون مذاکره و مدیریت تعارض20 ساعتآبان 1400پنجشنبه
18:00 - 14:00
15 نفر
دوره پکیج نرم افزار اکسل مقدماتی، پیشرفته و PowerBI40 ساعتدی 1400شنبه و دوشنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره ICB424 ساعتدی 1400
دوره آشنایی با نرم افزار P624 ساعتدی 1400
کارگاه عملی شبیه سازی مدیریت یک پروژه عمرانی-فاز یک و دو30 ساعتدی 1400
دوره آشنایی با استاندارد PMBOK32 ساعتدی 1400
دوره آمادگی آزمون PSM I10 ساعتبهمن 1400
دوره آمادگی آزمون PSM I10 ساعتاسفند 1400
دوره زمانبندی و کنترل پروژه40 ساعتآذر 1400
امور رسیدگی پیمان-تفسیر و شرح کامل طرح و ساخت غیر صنعتی18 ساعتآذر 1400
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
دوره مدیریت و کاهش هزینه با استفاده از EVM8 ساعت
اصول و فنون مذاکره برای مدیران8 ساعت
آداب و معاشرت تجاری Business Etiquette8 ساعت
کارگاه گزارش نویسی در پروژه8 ساعت
کارگاه بررسی اصول ساختار شکست کار WBS8 ساعت
مدیریت تدارکات در پروژه ها8 ساعت
آموزش داشبوردسازی Power BI24 ساعت
دوره آموزش نرم‌افزار Comfar 24 ساعت
استاندارد مدیریت پروژه ISO2150024 ساعت
آشنایی با استاندارد PRINCE2-Foundation24 ساعت
دوره مدیریت دانش8 ساعت
آشنایی با سیستم‌های مدیریت اطلاعات PMIS-Sharepoint16 ساعت
شایستگی‌های رفتاری مدیران پروژه12 ساعت
مدیریت قراردادها Claim Management 16 ساعت
آشنایی با الگوهای رفتاری مدل‌های رفتاری دیسک DISC12 ساعت
فهرست بها و صورت وضعیت، آنالیز قیمت و متره کارگاهی
محاسبات تعدیل
16 ساعت
حقوق مهندسی4 ساعت
مستندات و مکاتبات پیمان8 ساعت
اصول مهارت‌های مدیریتی کارگاه (HSEHSEHSE، چارت کارگاهی QC،
انبارداری و بازرسی)
6 ساعت
 • مدت زمان، ظرفیت، زمان‌بندی و استاد دوره‌های آموزشی فوق براساس نیاز سازمان‌ها تعیین می‌گردد.
 • علاوه بر دوره‌های اشاره شده جدول فوق، کلیه دوره‌های آموزشی اشاره شده در تقویم آموزشی قابل برگزاری به‌عنوان دوره درون‌سازمانی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran