تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

تقویم دوره‌های آموزشی - نیمسال دوم 1401

تقویم دوره‌های آموزشی نیمسال دوم 1401

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعت مهر ماه 1401
شنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعت مهر ماه 1401
چهارشنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتآبان 1401دو شنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتآبان 1401سه شنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتآبان 1401چهارشنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره کمپینگ آمادگی آزمون PMP
72 ساعت آبان 1401پنجشنبه
14:00 - 10:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتآذر 1401یکشنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتآذر 1401چهارشنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتدی 1401شنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتدی 1401یکشنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتدی 1401دوشنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره کمپینگ آمادگی آزمون PMP
72 ساعتدی 1401پنجشنبه
14:00 - 10:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتبهمن 1401شنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
72 ساعتبهمن 1401سه شنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره آموزش تحلیل کسب و کار و آمادگی آزمون PBA44 ساعتآبان 1401یکشنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش تحلیل کسب و کار و آمادگی آزمون PBA44 ساعتبهمن 1401یکشنبه
21:30 - 17:30
15 نفر
دوره آموزش مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP32 ساعتبهمن 1401یکشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره‌ VIP آمادگی آزمون‌های PMI
نامحدودطبق توافق1 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های نکته و تست آمادگی آزمون‌های PMI

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های نکته و تست آمادگی آزمون‌های PMI

980231-Logo-New-NR-V03
عنو ان دورهمدت زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PBA)12 ساعت1400/02/02پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PMP)8 ساعت1400/03/06پنجشنبه و جمعه
17:00 - 9:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PBA)8 ساعت1400/03/27پنجشنبه و جمعه
13:00 - 9:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PMP)8ساعتشهریور 1400پنجشنبه و جمعه
20:00 - 14:00
15 نفر
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

 پکیج‌های منتورینگ

980231-Logo-New-NR-V03

 پکیج های منتورینگ

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان پکیج
توضیحات
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون PMI-PMP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 3000 تست شبیه آزمون ( تست‌های فرمت
قدیم و جدید) 3 سری تست ماک 200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام
فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت‌نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-PBA
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1400 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-ACP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-RMP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-SP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ اختصاصی آمادگی آزمون های PMIبراساس درخواست شمابسته خواهدشد
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های معتبر)

 

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه ها و سازمان های معتبر)

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعت مهر ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعت آذر ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعت دی ماه 1401پنج شنبه-جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعت بهمن ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00

30 نفر
دوره جامع تحلیلگر حرفه ای کسب و کار120 ساعت مهر ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00

12 نفر
دوره جامع کارشناس PMO100 ساعت آذر ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
14:00 - 10:00

12 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه ای 38 ساعت
آبان ماه 1401شنبه و چهارشنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه ای 38 ساعت
دی ماه 1401شنبه و چهارشنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه ای38 ساعت بهمن ماه 1401 شنبه و چهارشنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره جامع دفتر فنی پروژه150 ساعتمهر ماه 1401یکشنبه و چهارشنبه
20:30 - 17:30
15 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

سایر دوره‌های مدیریت پروژه

980231-Logo-New-NR-V03

سایر دوره‌های مدیریت پروژه

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره Free Discussion برای مدیران پروژه20 ساعتفروردین 1401دوشنبه
20:00 - 18:00
8 نفر
دوره روش تحقیق پیشرفته در مدیریت پروژه30 ساعتاردیبهشت 1401جمعه
17:00 - 14:00

10 نفر
آموزش استاندارد مبانی شایستگی فردی مدیریت پروژه (ICB4) و اخذ گواهینامه سطح D از IPMA24 ساعتشهریور 1401دوشنبه
14:00 - 09:00
12 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
دوره مدیریت و کاهش هزینه با استفاده از EVM8 ساعت
اصول و فنون مذاکره برای مدیران8 ساعت
آداب و معاشرت تجاری Business Etiquette8 ساعت
کارگاه گزارش نویسی در پروژه8 ساعت
کارگاه بررسی اصول ساختار شکست کار WBS8 ساعت
مدیریت تدارکات در پروژه ها8 ساعت
آموزش داشبوردسازی Power BI24 ساعت
دوره آموزش نرم‌افزار Comfar 24 ساعت
استاندارد مدیریت پروژه ISO2150024 ساعت
آشنایی با استاندارد PRINCE2-Foundation24 ساعت
دوره مدیریت دانش8 ساعت
آشنایی با سیستم‌های مدیریت اطلاعات PMIS-Sharepoint16 ساعت
شایستگی‌های رفتاری مدیران پروژه12 ساعت
مدیریت قراردادها Claim Management 16 ساعت
آشنایی با الگوهای رفتاری مدل‌های رفتاری دیسک DISC12 ساعت
فهرست بها و صورت وضعیت، آنالیز قیمت و متره کارگاهی
محاسبات تعدیل
16 ساعت
حقوق مهندسی4 ساعت
مستندات و مکاتبات پیمان8 ساعت
اصول مهارت‌های مدیریتی کارگاه (HSEHSEHSE، چارت کارگاهی QC،
انبارداری و بازرسی)
6 ساعت
 • مدت زمان، ظرفیت، زمان‌بندی و استاد دوره‌های آموزشی فوق براساس نیاز سازمان‌ها تعیین می‌گردد.
 • علاوه بر دوره‌های اشاره شده جدول فوق، کلیه دوره‌های آموزشی اشاره شده در تقویم آموزشی قابل برگزاری به‌عنوان دوره درون‌سازمانی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran