تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

تقویم دوره‌های آموزشی - نیمسال اول 1400

تقویم دوره‌های آموزشی نیمسال اول1400

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت 1400/01/24سه شنبه
20:00 - 16:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت 1400/01/25چهارشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PBA44 ساعت1400/04/28دوشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
آموزش استاندارد مبانی شایستگی فردی مدیریت پروژه (ICB4) و اخذ گواهینامه سطح D از IPMA241400/02/08چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه
17:00 - 9:00
20 نفر
دوره آمادگی آزمون RMP32 ساعت1400/02/01چهارشنبه
20:30 - 17:30
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت1400/02/29چهارشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت1400/03/01شنبه
20:00 - 16:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت1400/03/29شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72ساعت1400/04/07دوشنبه
20:30 - 17:30
12 نفر
دوره آمادگی آزمون ACP48 ساعت1400/04/13یکشنبه
20:00 - 16:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون ACP48ساعتمهر 1400چهارشنبه
20:00 - 16:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت 1400/05/10یکشنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت 1400/05/13چهارشنبه
21:30 - 17:30
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72 ساعت1400/05/26سه شنبه
21:30 - 17:30
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72ساعتشهریور 1400پنجشنبه
18:00 - 14:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72ساعتمهر 1400شنبه
21:00 - 17:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون RMP32ساعتمهر 1400جمعه
12:00 - 09:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72ساعتشهریور 1400جمعه
20:00 - 16:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PMP72ساعتشهریور 1400پنجشنبه
12:00 - 8:00
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PBA40ساعتمهر 1400شنبه
20:00 - 16:00
12 نفر
دوره آپدیت آزمون PMP24ساعتشهریور 1400شنبه
20:00 - 16:00
12 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های نکته و تست آمادگی آزمون‌های PMI

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های نکته و تست آمادگی آزمون‌های PMI

980231-Logo-New-NR-V03
عنو ان دورهمدت زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PBA)12 ساعت1400/02/02پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PMP)8 ساعت1400/03/06پنجشنبه و جمعه
17:00 - 9:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PBA)8 ساعت1400/03/27پنجشنبه و جمعه
13:00 - 9:00
15 نفر
دوره نکته و تست آلفا (آمادگی آزمون PMP)8ساعتشهریور 1400پنجشنبه و جمعه
20:00 - 14:00
15 نفر
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

 پکیج‌های منتورینگ

980231-Logo-New-NR-V03

 پکیج های منتورینگ

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان پکیج
توضیحات
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون PMI-PMP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 3000 تست شبیه آزمون ( تست‌های فرمت
قدیم و جدید) 3 سری تست ماک 200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام
فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت‌نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-PBA
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1400 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-ACP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-RMP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-SP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ اختصاصی آمادگی آزمون های PMIبراساس درخواست شمابسته خواهدشد
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های معتبر)

 

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه ها و سازمان های معتبر)

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره ساخت گزارش حرفه‌ای40 ساعت
1400/01/27جمعه و سه شنبه
13:30 - 9:30
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه‌ای40 ساعت
1400/03/01شنبه و دوشنبه
20:00 - 16:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه‌ای40 ساعت1400/05/10یک‌شنبه و سه شنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه‌ای40 ساعتمهر1400شنبه و دوشنبه
20:00 - 16:00
15 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه - عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
165 ساعت 1400/03/13پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
13:00 - 9:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه - عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
165 ساعت شهریور 1400پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
13:00 - 9:00
30 نفر
دوره تخصصی دفتر فنی پروژه150 ساعت1400/05/24یکشنبه و چهارشنبه
21:00 - 17:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی18 ساعت1400/05/13شنبه و دوشنبه و چهارشنبه
20:30 - 17:30
15 نفر
دوره تحلیل گر حرفه‌ای کسب و کار104ساعت1400/04/31پنجشنبه و جمعه
18:00 - 14:00
13:00 - 9:00
20 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

سایر دوره‌های مدیریت پروژه

980231-Logo-New-NR-V03

سایر دوره‌های مدیریت پروژه

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
زمان برگزاری
روز و ساعت برگزاری
ظرفیت (نفر)
دوره آشنایی با نرم‌افزار MSP24ساعت1400/01/22یکشنبه و سه شنبه
17:30-20:30
12 نفر
دوره آمادگی آزمون PSM I8ساعت1400/01/23دوشنبه
20:00 - 16:00
12 نفر
دوره آشنایی با استاندارد PMBOK40 ساعت1400/03/04یکشنبه-سه شنبه
20:00 - 16:00
15 نفر
دوره آمادگی آزمون PSM I8 ساعت1400/03/17دوشنبه
21:00 - 17:00
12نفر
کارگاه عملی شبیه سازی مدیریت یک پروژه عمرانی-فاز یک12ساعت1400/03/18یکشنبه و سه شنبه
21:00 - 17:00
15 نفر
کارگاه عملی شبیه سازی مدیریت یک پروژه عمرانی-فاز دو12ساعتشهریور 1400شنبه و دوشنبه
21:00 - 18:00
15 نفر
دوره آشنایی با نرم‌افزار p624 ساعتشهریور 1400پنجشنبه
18:00 - 14:00
15 نفر
دوره آمادگی آزمون PSM I8 ساعتشهریور 1400جمعه و یکشنبه و دوشنبه
20:00 - 16:00
20:00 - 18:00
12نفر
دوره آشنایی با نرم‌افزار MSP24ساعتشهریور 1400دوشنبه و چهارشنبه
18:00-21:00
12 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

980231-Logo-New-NR-V03

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

980231-Logo-New-NR-V03
عنوان دوره
مدت
دوره مدیریت و کاهش هزینه با استفاده از EVM8 ساعت
اصول و فنون مذاکره برای مدیران8 ساعت
آداب و معاشرت تجاری Business Etiquette8 ساعت
کارگاه گزارش نویسی در پروژه8 ساعت
کارگاه بررسی اصول ساختار شکست کار WBS8 ساعت
مدیریت تدارکات در پروژه ها8 ساعت
آموزش داشبوردسازی Power BI24 ساعت
دوره آموزش نرم‌افزار Comfar 24 ساعت
استاندارد مدیریت پروژه ISO2150024 ساعت
آشنایی با استاندارد PRINCE2-Foundation24 ساعت
دوره مدیریت دانش8 ساعت
آشنایی با سیستم‌های مدیریت اطلاعات PMIS-Sharepoint16 ساعت
شایستگی‌های رفتاری مدیران پروژه12 ساعت
مدیریت قراردادها Claim Management 16 ساعت
آشنایی با الگوهای رفتاری مدل‌های رفتاری دیسک DISC12 ساعت
فهرست بها و صورت وضعیت، آنالیز قیمت و متره کارگاهی
محاسبات تعدیل
16 ساعت
حقوق مهندسی4 ساعت
مستندات و مکاتبات پیمان8 ساعت
اصول مهارت‌های مدیریتی کارگاه (HSEHSEHSE، چارت کارگاهی QC،
انبارداری و بازرسی)
6 ساعت
 • مدت زمان، ظرفیت، زمان‌بندی و استاد دوره‌های آموزشی فوق براساس نیاز سازمان‌ها تعیین می‌گردد.
 • علاوه بر دوره‌های اشاره شده جدول فوق، کلیه دوره‌های آموزشی اشاره شده در تقویم آموزشی قابل برگزاری به‌عنوان دوره درون‌سازمانی می‌باشد.

pmpiran_office@

pmpiran.com

PMPiran