تقویم دوره‌های آموزشی – نیمسال دوم

 1. دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI
 2.  پکیج های منتورینگ
 3. دوره‌های جامع آموزشی
 4. سایر دوره‌های مدیریت پروژه
 5. دوره‌های آموزشی درون سازمانی
 6. دریافت فایل PDF

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

عنوان دورهمدتزمان برگزاریروز و ساعت برگزاریظرفیت (نفر)
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتمهر 1401شنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتمهر 1401چهارشنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتآبان 1401دو شنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتآبان 1401چهارشنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتآبان 1401چهارشنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره کمپینگ آمادگی آزمون PMP72 ساعتآبان 1401پنجشنبه
14:00 – 10:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتآذر 1401یکشنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتآذر 1401چهارشنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره کمپینگ آمادگی آزمون PMP72 ساعتآذر 1401پنجشنبه – جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
12 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتدی 1401شنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتدی 1401یکشنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتدی 1401دوشنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتبهمن 1401شنبه
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره آموزش استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP72 ساعتبهمن 1401سه شنبه
21:00 – 17:00
12 نفر
دوره آموزش تحلیل کسب و کار و آمادگی آزمون PBA44 ساعتآبان 1401یکشنبه
21:30 – 17:30
12 نفر
دوره آموزش تحلیل کسب و کار و آمادگی آزمون PBA44 ساعتدی 1401یکشنبه
21:30 – 17:30
12 نفر
دوره آموزش مدیریت ریسک و آمادگی آزمونRMP32 ساعتبهمن ماهیکشنبه
21:00 – 17:00
12 نفر
دوره‌ VIP آمادگی آزمون‌های PMIنامحدودطبق توافق1 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

 پکیج های منتورینگ

عنوان پکیجتوضیحات
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون PMI-PMPدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 3000 تست مشابه آزمون،
4 سری تست ماک 180 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام
فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت‌نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-PBA
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست مشابه آزمون، 3 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-ACP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست مشابه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-RMP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست مشابه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه تست آمادگی آزمون
PMI-SP
دسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ اختصاصی آمادگی آزمون های PMIبراساس درخواست شمابسته خواهدشد
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه ها و سازمان های معتبر)

عنوان دورهمدتزمان برگزاریروز و ساعت برگزاریظرفیت (نفر)
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعتمهر ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعتآذر ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعتدی ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
30 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه – عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
154 ساعتبهمن ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
30 نفر
دوره جامع تحلیلگر حرفه ای کسب و کار120 ساعتدی ماه 1401پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
12 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه ای38 ساعتآبان ماه 1401شنبه و چهارشنبه
21:00 – 17:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه ای38 ساعتدی ماه 1401شنبه و چهارشنبه
21:00 – 17:00
15 نفر
دوره ساخت گزارش حرفه ای38 ساعتبهمن 1401شنبه و چهارشنبه
21:00 – 17:00
15 نفر
دوره جامع دفتر فنی پروژه81 ساعتمهر ماه 1401یکشنبه و چهارشنبه
20:30 – 17:30
15 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

سایر دوره‌های مدیریت پروژه

عنوان دورهمدتزمان برگزاریروز و ساعت برگزاریظرفیت (نفر)
کارگاه آموزشی استراتژی چابک با استفاده از OKR32 ساعتمهر ماهپنجشنبه
17:00 – 09:00
12 نفر
دوره SAFe Product Owner/Product Manager16 ساعتمهر ماهپنجشنبه و جمعه
17:00 – 09:00
10 نفر
دوره SAFe Scrum Master16 ساعتمهر ماهپنجشنبه و جمعه
17:00 – 09:00
10 نفر
دوره SAFe Scrum Master16 ساعتدی ماهپنجشنبه و جمعه
17:00 – 09:00
10 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

عنوان دورهمدت
دوره مدیریت و کاهش هزینه با استفاده از EVM8 ساعت
اصول و فنون مذاکره برای مدیران8 ساعت
آداب و معاشرت تجاری Business Etiquette8 ساعت
کارگاه گزارش نویسی در پروژه8 ساعت
کارگاه بررسی اصول ساختار شکست کار WBS8 ساعت
مدیریت تدارکات در پروژه ها8 ساعت
آموزش داشبوردسازی Power BI24 ساعت
دوره آموزش نرم‌افزار Comfar24 ساعت
استاندارد مدیریت پروژه ISO2150024 ساعت
آشنایی با استاندارد PRINCE2-Foundation24 ساعت
دوره مدیریت دانش8 ساعت
آشنایی با سیستم‌های مدیریت اطلاعات PMIS-Sharepoint16 ساعت
شایستگی‌های رفتاری مدیران پروژه12 ساعت
مدیریت قراردادها Claim Management16 ساعت
آشنایی با الگوهای رفتاری مدل‌های رفتاری دیسک DISC12 ساعت
آشنایی با روش محاسبه تاخیرات در پروژه ها12 ساعت
فهرست بها و صورت وضعیت، آنالیز قیمت و متره کارگاهی
محاسبات تعدیل
16 ساعت
حقوق مهندسی4 ساعت
مستندات و مکاتبات پیمان8 ساعت
اصول مهارت‌های مدیریتی کارگاه (HSEHSEHSE، چارت کارگاهی QC،
انبارداری و بازرسی)
6 ساعت
 • مدت زمان، ظرفیت، زمان‌بندی و استاد دوره‌های آموزشی فوق براساس نیاز سازمان‌ها تعیین می‌گردد.
 • علاوه بر دوره‌های اشاره شده جدول فوق، کلیه دوره‌های آموزشی اشاره شده در تقویم آموزشی قابل برگزاری به‌عنوان دوره درون‌سازمانی می‌باشد.
تقویم دوره‌های آموزشی
نیمسال دوم ۱۴۰۱