تقویم دوره‌های آموزشی – نیمسال اول 1402

 1. دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI
 2.  پکیج های منتورینگ
 3. دوره‌های جامع آموزشی
 4. دوره‌های آموزشی درون سازمانی
 5. دریافت فایل PDF

دوره‌های آموزشی مدارک حرفه‌ای PMI

عنوان دورهمدتزمان برگزاریروز و ساعت برگزاریظرفیت کللینک ثبت‌نام
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتفروردین 1402یکشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (حضوری)72 ساعتفروردین 1402دوشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتاردیبهشت 1402دوشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتاردیبهشت 1402شنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره کمپینگ آمادگی آزمون PMP (آنلاین)32 ساعتاردیبهشت 1402پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
15 نفرثبت‌نام
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتخرداد 1402سه شنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتخرداد 1402دوشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتتیر 1402چهارشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتتیر 1402دوشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفر ثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (حضوری)72 ساعتتیر 1402پنجشنبه‌ها
18:00 – 14:00
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتمرداد 1402چهارشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتمرداد 1402سه شنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتشهریور 1402سه شنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP (آنلاین)72 ساعتشهریور 1402یکشنبه‌ها
21:00 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره کمپینگ آمادگی آزمون PMP (آنلاین)32 ساعتشهریور 1402پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
15 نفر ثبت‌نام به زودی
دوره مدیریت حرفه ای پروژه و آمادگی آزمون PMP و PSMI
(ویژه دانشپذیران کانادا و آمریکای شمالی) (آنلاین)
72 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددمتعاقبا اعلام می‌گردد15 نفر ثبت‌نام به زودی
دوره تحلیل حرفه‌ای کسب و کار و آمادگی آزمون PBA (آنلاین)44 ساعتخرداد 1402یکشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره تحلیل حرفه‌ای کسب و کار و آمادگی آزمون PBA (آنلاین)44 ساعتشهریور 1402یکشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفرثبت‌نام به زودی
دوره متخصص اجایل و آمادگی آزمون ACP (آنلاین)64 ساعتمرداد 1402شنبه‌ها
21:30 – 17:30
12 نفرثبت‌نام به زودی
دوره VIP آمادگی آزمون‌های PMIنامحدودطبق توافقطبق توافق1 نفرتماس بگیرید
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد.
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

 پکیج های منتورینگ

عنوان پکیجتوضیحات
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-PMPدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 3000 تست مشابه آزمون،
4 سری تست ماک 180 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام
فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت‌نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-PBAدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست مشابه آزمون، 4 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-ACPدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 1000 تست مشابه آزمون، 5 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرایند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-RMPدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 500 تست مشابه آزمون، 7 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ همراه با تست آمادگی آزمون PMI-SPدسترسی به نرم‌افزار PMtest شامل بیش از 200 تست شبیه آزمون، 2 سری تست ماک
200 تایی، 6 ساعت جلسه رفع اشکال و راهنمایی در انجام فرآیند تکمیل اپلیکیشن، ثبت
نام و رزرو صندلی در آزمون
پکیج منتورینگ اختصاصی آمادگی آزمون‌های PMIبراساس درخواست شما تهیه و طراحی خواهد شد
 • برگزاری جلسات منتورینگ به‌صورت خصوصی می‌باشد.

دوره‌های جامع آموزشی

(با همکاری دانشگاه ها و سازمان های معتبر)

عنوان دورهمدتزمان برگزاریروز و ساعت برگزاریظرفیت کل
دوره جامع مدیریت پروژه
(با همکاری دانشگاه امیرکبیر) (آنلاین)
154 ساعتاردیبهشت 1402پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
35 نفر
دوره جامع مدیریت پروژه
(با همکاری دانشگاه امیرکبیر) (آنلاین)
154 ساعتمرداد 1402پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
35 نفر
دوره جامع دفتر مدیریت پروژه (PMO) (آنلاین)120 ساعتتیر 1402پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
15 نفر
دوره جامع تحلیل کسب و کار (آنلاین)110 ساعتمرداد 1402پنجشنبه و جمعه
18:00 – 14:00
14:00 – 10:00
15 نفر
کارگاه ساخت گزارش حرفه‌ای (آنلاین)32 ساعتخرداد 1402دوشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفر
کارگاه ساخت گزارش حرفه‌ای (آنلاین)32 ساعتشهریور 1402دوشنبه‌ها
21:30 – 17:30
15 نفر
دوره MBA تحلیل کسب و کار (حضوری)270 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددمتعاقبا اعلام می‌گردد30 نفر
دوره MBA مدیریت پروژه (حضوری)230 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددمتعاقبا اعلام می‌گردد30 نفر
 • ظرفیت دوره‌ها محدود می‌باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.
 • برگزاری کلیه دوره‌های فوق در محل سازمان، به‌صورت اختصاصی نیز امکان‌پذیر است.
 • پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می‌باشد.
 • ثبت‌نام گروهی بیش از 3 نفر، شامل 15% تخفیف می‌باشد
 • سقف تخفیف 10% می‌باشد.

دوره‌های آموزشی درون سازمانی

عنوان دوره
دوره مدیریت حرفه‌ای پورتفولیو
دوره حرفه‌ای تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK
دوره حرفه‌ای تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد PMI-PBA
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه PMBOK
دوره آشنایی با استاندارد PRINCE2-Foundation
دوره 21502 ISO (استاندارد مدیریت پروژه)
دوره متخصص اجایل و اسکرام
دوره اسکرام مستر حرفه‌ای و آمادگی آزمون PSM 1
کارگاه چابکی در تیم
دوره اصول و فنون مذاکره و مدیریت تعارض برای مدیران
دوره آداب معاشرت تجاری Business Etiquette
دوره آموزشی مدیریت کار تیمی
دوره شایستگی‌های رفتاری مدیران پروژه
کارگاه کاربردی زمان‌بندی پروژه و کنترل پروژه
دوره زمان‌بندی حرفه‌ای مدیریت پروژه
دوره آشنایی با روش محاسبه تاخیرات در پروژه‌ها
دوره مدیریت تدارکات در پروژه‌ها
کارگاه مدیریت ریسک حرفه‌ای پروژه
دوره مدیریت دانش
دوره دفتر مدیریت پروژه (PMO)
کارگاه بررسی اصول ساختار شکست کار WBS
دوره مدیریت و کاهش هزینه با استفاده از EVM
دوره Free Discussion مدیران پروژه
روش تحقیق پیشرفته در مدیریت پروژه
کارگاه عملی آموزش مدیریت عملکرد
کارگاه استراتژی چابک و OKR
دوره آموزش و ارزیابی منابع انسانی
کارگاه ساخت گزارش حرفه‌ای
کارگاه آموزش داشبوردسازی Power BI
کارگاه آموزشی نرم افزار Primavera Enterprise (P6)
کارگاه آموزش نرم افزار Microsoft Project (MSP)
کارگاه آموزش نرم افزار Comfar
دوره آشنایی با سیستم های مدیریت اطلاعات –PMIS
SharePoint
دوره آشنایی با الگوهای رفتاری مدل‌های رفتاری دیسک DISC
دوره تفسیر کامل شرایط عمومی پیمان
دوره مدیریت قراردادها Claim Management
کارگاه مستندات و مکاتبات پیمان
کارگاه فهرست بها و صورت وضعیت، آنالیز قیمت و متره کارگاهی محاسبات تعدیل
دوره اصول مهارت های مدیریتی کارگاه (HSE،چارت کارگاهی QC ،انبارداری و بازرسی)
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • مدت زمان، ظرفیت، زمان‌بندی و استاد دوره‌های آموزشی فوق براساس نیاز سازمان‌های محترم تعیین و به صورت اختصاصی طراحی می‌گردد.
 • علاوه بر دوره‌های اشاره شده جدول فوق، کلیه دوره‌های آموزشی اشاره شده در تقویم آموزشی قابل برگزاری به‌عنوان دوره درون‌سازمانی می‌باشد.
تقویم دوره‌های آموزشی
نیمسال اول 1402