اساتید، منتورها و منتورهای پشتیبان آکادمی PMPiran

مهدی معین
PMP, PBA, PfMP, SAFe, IPMA-D, PSMI
سعید مقدسی
PSPO, PBA, ACP, PMP, PSMI
مصطفی بختیاری
PMP, PBA
کاوه فدائی
PMP
هادی اسکندر
PMP, PBA
مینا یاوری مقدم
PMP
محمد حسین قنوات‌پور
PMP, RMP, PBA
الناز صالحی
PMP
افشین سماواتی
PSM, Prince2
فرزاد بیگلربیگی
حامد حسینی نژاد
حسام معین الدین
PSMI
صادق علیخان
PSMI, PMP
امیرعلی عبدالمحمدی
سورنا خلیلی
عطااله همایون
فرخ دانیالپور
PMP
مهدی جلیلی
PMP
زهیر مومنی
PMP, PBA, ACP, PSMI, SAFe
رضا ایکانی
امیرحسین حامدی
علی اسداللهی
عبدالرضا حافظی
امیرمحمد نصرالهی
امیرحسین ریاحی
فرانک قصابزاده
PMP, RMP
فرهنگ شعفی
فرزاد خرمشاهی
هومن تصدیقی
حسام اسعدی
محمد نفریه
PMP
مجید سبزه پرور
PMP, Prince2
جواد حکیم زاده
مهرداد مهدویان
PMP, PBA, PSMI
رضا سلطان محمدی
امید مجابی
مهدیه توکلی
کیان شلیله
سعید محمدی
امین میقانی
PMP