پکیج تست آمادگی آزمون PSMI

پکیج تست آمادگی آزمون PSMI

تعداد تست‌ها +350 تست
مدت زمان دسترسی 180 روز
اطلاعات بیشتر
پکیج تست آمادگی آزمون RMP همراه با منتورینگ

پکیج تست آمادگی آزمون RMP همراه با منتورینگ

تعداد تست‌ها +1000 تست
مدت زمان دسترسی 365 روز
اطلاعات بیشتر
پکیج تست آمادگی آزمون PMI-SP همراه با منتورینگ

پکیج تست آمادگی آزمون PMI-SP همراه با منتورینگ

تعداد تست‌ها +250 تست
مدت زمان دسترسی 365 روز
اطلاعات بیشتر
پکیج تست آمادگی آزمون PMI-PBA

پکیج تست آمادگی آزمون PMI-PBA

تعداد تست‌ها +1500 تست
مدت زمان دسترسی از 90 روز الی 365 روز
اطلاعات بیشتر
پکیج تست آمادگی آزمون PMI-ACP

پکیج تست آمادگی آزمون PMI-ACP

تعداد تست‌ها +600 تست
مدت زمان دسترسی 365 روز
اطلاعات بیشتر
پکیج تست آمادگی آزمون PMI-PMP

پکیج تست آمادگی آزمون PMI-PMP

تعداد تست‌ها 2000 تست
مدت زمان دسترسی از 90 روز الی 365 روز
اطلاعات بیشتر