عطااله همایون
عطااله همایون

سوابق تحصیلی

  • دکترای مدیریت و اقتصاد از دانشگاه لیون فرانسه
  •  کارشناسی ارشد پژوهش در مدیریت، دانشگاه بوردو فرانسه
  •  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، کالج استرالیا