فرهنگ شعفی
فرهنگ شعفی

سوابق آکادمیک

  • فوق دکترای مدیریت کسب و کار بین الملل؛ دانشگاه گرونوبل-آلپ فرانسه (2016-2018)
  • دکترای مدیریت اجرائی؛ دانشگاه بوردوی فرانسه (2012-2016)
  • دوره عالی مدیریت؛ دانشگاه یوکوهامای ژاپن (1999)
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی سازمان مدیریت صنعتی (1373-1377)
  • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه تبریز (1358-1364)

سوابق اجرایی

  • سی و پنج سال تجربه در مدیریت اجرائی شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی، مدیریت پروژه‌های بزرگ صنعتی و غیرصنعتی، مدیریت ساخته‌ها، فعالیت در زمینه طراحی و مهندسی، امور اقتصادی و سرمایه گذاری، بازرگانی، تدریس و مشاوره.
  • مشاوره مدیریت در سطح ارشد سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه مدیریت اجرائی و مدیریت پروژه و مدیریت ساخته‌ها، از سال 1377 تاکنون.
  • تدریس در دانشگاه‌های تهران، انجمن‌ها وشرکت‌های بزرگ، از سال1378 تا کنون.