محمد نفریه
PMP

تحصیلات آکادمیک

  • دانشجوی دکترای مدیریت فن آوری اطالعات، دانشگاه علوم و تحقیقات
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعت آب و برق
  • مدرک مدیریت پروژه حرفه‌ای (PMP)

 

سوابق حرفه‌ای

  • کارشناس ارشد سیستم های اطالعات مدیریت، شرکت ملی گاز ایران (1394 تا کنون)
  • کارشناس کنترل پروژه، شرکت ملی نفت ایران (1391 - 1394)
  • کارشناس کنترل پروژه، بانک دی (1390 - 13910)
  • کارشناس سیستم ها و بهبود مدیریت (1385 1390)
  • استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق (1390 – 1391)