سورنا خلیلی

تحصیلات آکادمیک

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد
  • گواهی نامه تخصصی مدیریت پروژه از دانشگاه تهران
  • گواهی نامه بین المللی آکادمی ASSURANCE EQUALاسترالیا / PMBOK

 

سوابق حرفه‌ای

  • عضو کارگروه مشاوره شرکت PMPiranاز سال 94 تاکنون
  • سرپرست کنترل پروژه شرکت صنعت ساختمان بتن شیب / پروژه ایران مال: زیر دریاچه 5PPو – 1PRزیر هتل 1Rو – 2Rتوسعه غربی تراز 06Pو اسکلت فلزی برج / از سال 95 تا سال 97
  • مشاور کنترل پروژه شرکت مهرگان شبکه آفاق/ پروژه ایران مال: کابل کشی زیر هتل و مال / از سال 96 تاکنون
  • مشاور کنترل پروژه شرکت تهران پی چین/ پروژه ایران مال: توسعه غربی تراز 05/Pاز سال95 تا سال 96
  • مشاور لایحه تاخیرات شرکت پالد/پروژه ایران مال: اسکلت فلزی بنکوییت و پایپ ر ک/سال 96
  • مدرس لایحه تاخیرات و ابزارهای EXCELو BI Powerدر دوره های تخصصی شرکت PMPiran