مینا یاوری مقدم
مینا یاوری مقدم
PMP

سوابق آکادمیک

  • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد کرج
  • مدرک PMP(Project Management Professional)