علیرغم اینکه یک مدیر پروژه موفق نیازمند دانش عمیق و مهارت کاربردی در همه زمینه ها نیست ولی باید آشنایی کافی با کلیه مطالب و نکات کلیدی داشته باشد. به علت گستردگی مطالب و تعدد نکات کلیدی به خاطر سپردن کلیه مطالب کار آسانی نبوده و نیازمند سعی و ممارست بسیار است. علاوه بر سعی و تلاش شخصی روش فراگیری سیستماتیک و همچنین راهنمایی های گام به گام موثر از الزامات موفقیت در آزمون میباشد. بنده به عنوان یکی از افراد موفق در کسب مدرک مربوطه روش ارایه شده از طرف PMPiran و همچنین راهنمایی های ایشان چه در فراگیری مطالب و چه راهنمایی های ارایه شده در ثبت نام و پیش از امتحان را در موفقیت خود بسیار موثر میدانم.

کمال رشیدی