عنوان دوره : کارگاه مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده EVM
اهداف دوره :

یکی از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه اﻃﻼع دﻗﯿﻖ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ می باشد.

با افزایش پروژه های صنعتی و خدماتی در تمام دنیا، مدیریت ارزش EVM (به عنوان روشی جدید و کارآ، نقش مهمی کسب شده) را در کنترل یکپارچۀ پروژه ایفا می کند. یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژ ه ها آن است که بتوانند پروژه خود را طبق برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده و بودجۀ تخصیص داده شده به پایان برسانند. EVM با یکپارچه سازی سه بعد مدیریت زمان، مدیریت هزینه و مدیریت محدوده پروژه، امکان اندازه گیری دقیق وضعیت پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع را برای اجرای اقدامات اصلاحی، فراهم می آورد. 

هدف این دوره آشنایی شرکت کنندگان با روشها و دستورالعمل های مدیریت و کنترل پروژه با استفاده از تکنیک  EVM  می باشد.
شرح دوره :
 1. مقدماتی بر مدیریت ارزش کسب شده
 2. بررسی اهمیت تهیه WBS به عنوان شالوده EVM
 3. روشهای تخمین زمان و هزینه پروژه و تعیین بودجه
 4. تعیین شاخصهای عملکرد پروژه
 5. تهیه خط مبنای عملکرد پروژه
 6. محاسبه شاخصهای عملکرد
 7. پایش محدوده و محتوای پروژه و زمان پروژه با ارزش کسب شده (EVM) به صورت یکپارچه
 8. تجزیه و تحلیل شاخصها
 9. اجزاء اساسي متد ارزش کسب شده EVM
 10. پيش بيني و تحليل عملكرد مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
 11. تعیین انحراف عملکرد پروژه از خطوط مبنا و اصلاح انحرافات
 12. مشکلات و ضعفهای تکنیک EVM
 13.  ارائه مثال ها و تمرینها ی متعدد 
Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : ندارد
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : با هماهنگی
کارگاه : دارد
مدت دوره : 2 روز
حداکثر : 18 نفر